Loader
Inloggen Klant worden

Privacy Statement Victoria Horeca

Geachte relatie,

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben wij ons huidige Privacy Statement aangepast.

Victoria Horeca B.V. is de gespecialiseerde distributeur van non food artikelen t.b.v. de horeca.

1. Begripsomschrijving
Victoria Horeca:
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde  of identificeerbare natuurlijk persoon.
Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling, of geheel van handelingen, met betrekking tot persoonsgegevens.
Verantwoordelijke: degene die formeel-juridisch zeggenschap heeft om doel en middelen te bepalen van de verwerking van persoonsgegevens van Victoria Horeca.
Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven, verwerkt door Victoria Horeca, betrekking heeft.
Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, overeenkomstig diens instructies en onder diens uitdrukkelijke verantwoordelijkheid, zonder dat hij diens ondergeschikte is.
Medewerker: een persoon in dienst, of onder rechtstreeks gezag, van Victoria Horeca.
Derde: Ieder, niet zijnde, de verantwoordelijke, een medewerker van Victoria Horeca, of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, of een bewerker.

2. Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Victoria Horeca die onder het bereik van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen.

3. Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens
Victoria Horeca verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:
a. De dienstverlening door Victoria Horeca
b. Het verrichten van de noodzakelijke (bedrijfs)activiteiten van Victoria Horeca, waaronder begrepen beleidsontwikkeling en het verzamelen van statistieken.

4. Persoonsgegevens
Victoria Horeca verwerkt voor zover nodig in het kader van de in punt 3 genoemde doeleinden gegevens omtrent de (bedrijfs)naam, het adres en de woonplaats van betrokkene (NAW gegevens) alsmede e-mailadressen, telefoonnummers en functietitel.

5. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
1. Victoria Horeca draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens zorgvuldig en behoorlijk worden verwerkt.
2. Iedere medewerker is verplicht tot naleving van het privacy reglement en tot geheimhouding van de persoonsgegevens.
3. Iedere medewerker heeft enkel toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden.

6. Verkrijging van persoonsgegevens
1. Victoria Horeca verkrijgt persoonsgegevens van de betrokkene zelf alsmede in het kader van samenwerkingen met derden die voor overdracht van persoonsgegevens aan Victoria Horeca toestemming hebben verkregen van de betrokkene.
2. Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen noteert Victoria Horeca in haar bestanden van wie de persoonsgegevens zijn verkregen.
3. Google Analytics en Cookies: Victoria Horeca maakt gebruikt van Google Analytics en hun cookies om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan onze website, wordt geplaatst op je harde schijf. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Je kunt in je browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van onze website. Het gevolg kan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder (of niet meer) toegankelijk zijn. De hiermee verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Victoria Horeca raadpleegt deze informatie vanuit Google Analytics.

7. Verstrekken van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens die niet zijn geanonimiseerd worden alleen aan derden verstrekt met ondubbelzinniger toestemming van de betrokkene, tenzij de verstrekking aan derden noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene, om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is of indien het verstrekken noodzakelijk is ter vrijwaring van vitaal belang van betrokkene of noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of de derde.
2. Victoria Horeca kan, met inachtneming van het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens, de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een bewerker.

8. Bewaartermijnen
Behoudens wettelijke voorschriften inzake bewaartermijnen, worden persoonsgegevens, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, niet langer door TCW bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

9. Recht op verbetering, aanvulling, afscherming en verwijdering
1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte persoonsgegevens. Inzage blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
2. De betrokkene heeft recht om op hem betrekking hebbende persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen, aan te vullen of af te schermen, indien de gegevens:
a. Feitelijk onjuist zijn
b. Voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn.
c. Anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
3. Een verzoek zoals bedoeld onder 2. bevat de aan te brengen wijzigingen.
4. Victoria Horeca draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.
5. Victoria Horeca kan een verzoek zoals bedoeld onder 2. afwijzen wanneer zij tot de verwerking wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is uit hoofde van de bescherming van de betrokkende of van de rechten en vrijheden van anderen waaronder Victoria Horeca zelf.
6. Victoria Horeca bericht de verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, Victoria Horeca aan het verzoek voldoet. Een weigering van het verzoek is met redenen omkleed.
7. Victoria Horeca draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

10. Recht op verzet
De betrokkene heeft het recht om in verband met zijn persoonlijke omstandigheden verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Victoria Horeca zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet het verwerken van de persoonsgegevens beëindigen en aan de betrokkende opgave doen van de genomen maatregelen.

11. Rechtsbescherming
1. Tegen een afwijzing van een verzoek op grond van artikel 9 of 10, kan de betrokkene zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijke verzoek Victoria Horeca te bevelen alsnog het verzoek toe te wijzen of het verzet te honoreren.
2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van Victoria Horeca. Indien Victoria Horeca niet binnen de gestelde termijn van vier weken heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van die termijn.
3. De betrokkene kan zich ook binnen de in lid 2 genoemde termijn wenden tot het College Bescherming persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met Victoria Horeca.

12 Ter inzage legging Privacyreglement
Dit reglement is te raadplegen op de website van Victoria Horeca www.victoriahoreca.nl.

13. Inwerkingtreding en wijziging Privacyreglement
1. Dit reglement treedt in werking per 25 mei 2018. Dit reglement kan worden aangehaald als ''Privacyreglement Victoria Horeca''.
2. Voor meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens door Victoria Horeca, kan contact opgenomen worden met Victoria Horeca via telefoonnummer 030-6876205 of via email info@victoriahoreca.nl.
3. Victoria Horeca behoudt zich het recht voor dit privacyreglement periodiek te wijzigen en te actualiseren.

Bestellijst

U heeft 0 artikel(en) op uw bestellijst, voor een totaal bedrag van € 0.00