Loader
Inloggen Klant worden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Victoria Horeca 
Hollandse Kade  5 A
1391 JD Abcoude

KVK nummer 78690420
BTW nr. NL861496097B01

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Victoria Horeca
 en een koper, waarop Victoria Horeca deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Offerte.
De door Victoria Horeca gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Levering.
1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Victoria Horeca en koper overeenkomen dat Victoria Horeca voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op koper.
3. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. In geval van retouren worden aangebroken verpakkingen niet gecrediteerd.
5. In het geval van een bestelartikel dient u deze ten alle tijden af te nemen. Deze kunnen niet worden geretourneerd

4. Opslagkosten.
Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper.
Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

5. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door Victoria Horeca een model, monster of voorbeeld is vertoond of verstrekt, wordt het slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaak kunnen van
het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat ze worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1.
 Victoria Horeca heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer  liggen,  tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
2. Onder omstandigheden die niet door Victoria Horeca te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat de leveranciers van Victoria Horeca niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbeving, brand, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
3. Victoria Horeca is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
1.
Na levering blijft Victoria Horeca eigenaar van de geleverde zaken zolang de koper:
a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
3. Nadat Victoria Horeca haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Victoria Horeca toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
4. Als Victoria Horeca geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Victoria Horeca te verpanden.

8. Betaling.
1.
Betaling dient plaats te vinden binnen de overeengekomen termijn met een maximum van 30 dagen. Bij het niet voldoen aan overeengekomen betalingstermijn zullen nieuwe orders en leveringen geblokkeerd worden tot betaling van vervallen facturen is voldaan. 
2. Betaling geschiedt door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Victoria Horeca of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL62INGB0006108061 ten name van Victoria Horeca.
3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de verkoper verplicht op verzoek van Victoria Horeca een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Victoria Horeca heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de koper te verhalen.
4. Het recht van koper om zijn vorderingen op Victoria Horeca te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Victoria Horeca.
5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. Een betalingstermijn is overschreden;
b. koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen voor nakoming en dit uitblijft of onvoldoende is;
c. koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
d. beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;
e. de koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.
6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is koper direct rente aan Victoria Horeca verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper Victoria Horeca alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 50,00€. De kosten bedragen15% over het totale bedrag van de hoofdsom en de rente. Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit de berekening volgt, zijn deze kosten verschuldigd.                                         
8. Bonussen worden niet uitgekeerd indien de klant de samenwerking tijdens of direct na de overeenkomst stopt. Dit geldt ook indien er geen overeenkomst is.

9. Kosten gerechtelijke procedure.
Als Victoria Horeca in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.

10. Montagewerkzaamheden.
1. Als Victoria Horeca montagewerkzaamheden uitvoert, dan dient koper aan te geven waar leidingen zich kunnen bevinden om zo schade te beperken.
2. Beschadigingen bij montage of demontage, van muren, wandtegels, of elektrische- of waterleidingen en dergelijke, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid.
1.
Victoria Horeca is aansprakelijk voor schade die koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Victoria Horeca toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Victoria Horeca verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade de gederfde winst;
b. schade veroorzaakt door opzet bij montage of demontage van muren, wanden, tegels of elektrische- of waterleidingen en dergelijke;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
3. Koper vrijwaart Victoria Horeca voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Victoria Horeca geleverde producten en/of materialen.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.
Het Nederlands recht is van toepassing.
2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
3. Alleen de burgelijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Victoria Horeca neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Victoria Horeca mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

13. Privacy Statement
Victoria Horeca respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens
om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Victoria Horeca zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

14. Disclaimer
Hoewel wij er naar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website helemaal juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn
enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Victoria Horeca is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Victoria Horeca is niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden die getoond zijn op onze websites.

15. Wijziging van deze algemene voorwaarden.
Victoria Horeca is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

Bestellijst

U heeft 0 artikel(en) op uw bestellijst, voor een totaal bedrag van € 0.00